top of page

מזה נוטריון ומהם תפקידיו

מה תפקיד הנוטריון ?

תארו לכם כי בכל פעם שאנו נדרשים לספק תעודות רשמיות היינו רצים למוסד שנתן לנו אותן בכדי לקבל עותק רשמי נוסף או בכל פעם שהיינו נזקקים לאימות חתימה היינו רצים לבית המשפט ובמקרה שהיינו צריכים לתת ייפוי כח לפלוני שיבצע בעבורנו פעולה היינו נדרשים להופיע בפני שופט. בכדי למנוע מקרים מסוג זה ואחרים אשר היו גורמים לנו סרבול רב ולמערכת המשפט וגורמי ממשל אחרים עומס בלתי אפשרי נתנה המדינה את הסמכות לנוטריון לבצע מספר פעולות כגון אישור כי העתק מסמך נאמן למקור, אימות חתימה, מתן ייפוי כח לאחר ועוד אליהם נרחיב בהמשך.

במקרים אחרים אישור נוטריוני נדרש לעיתים קרובות במסגרת הליכים משפטיים ו/או מנהליים והוא בעל חשיבות משפטית רבה, מאחר שהוא מעניק למסמך תוקף משפטי ו"חוסך" את הצורך בהבאת ראיה נוספת לאמיתות המסמך ו/או אישורו.

מי יכול לשמש כנוטריון ?

מפאת משקלו המשפטי הרב של האישור הנוטריוני, לא כל עורך דין יכול לשמש כנוטריון. חוק הנוטריונים (תשל"ו-1976) קובע כללים ברורים, באשר למי שרשאי לקבל רישיון נוטריון ומה הם סמכויותיו.

בכדי לקבל רישיון נוטריון מטעם המדינה (ע"י משרד המשפטים) חייב עורך הדין לעמוד בעוד מספר תנאים מצטברים: עורך הדין חייב להיות תושב ישראל שלא הורשע בעבירה שיש עמה קלון וכן לעסוק בעריכת הדין לפחות 10 שנים. בנוסף עליו לעבור הכשרה והסמכה מטעם משרד המשפטים אשר בסופה יקבל תעודה המעידה על היותו נוטריון.

מהן סמכויותיו של הנוטריון ?

סמכויותיו, ומגבלות הסמכות, של הנוטריון נקבעו בחוק ולפיו יכול נוטריון לבצע:

 1. אימות חתימות על מסמכים;

 2. עריכת מסמך נוטריוני הדרוש לצרכי שימוש בחו"ל, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל;

 3. אישור ואימות חתימות על ייפויי כוח ו/או מסמכים כלליים;

 4. אישור העתק צילומי למסמך;

 5. אישור נכונות תרגום מסמך;

 6. אישור הצהרה;

 7. אישור חיים (לאשר כי אדם מסוים חי);

 8. אימות רשימת מצאי;

 9. עריכת תיעוד של מסמך סחיר;

 10.  אישור תרגום;

 11.  אישור שאדם זכאי לחתום בשם אחר;

 12.  ייפוי-כוח כללי וייפוי-כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין;

 13.  אימות הסכם ממון בין בני זוג, טרם נישואיהם: אישור נוטריון על הסכמי ממון בין בני זוג,   שנחתמו טרם נישואיהם, נחשב זהה בחשיבותו ונפקותו המשפטית כאישור של שופט;

 14.  אישור צוואה - בנוסף לסמכויות המפורטות בחוק זה, קובע חוק הירושה (תשכ"ה-1965) כי נוטריון מוסמך לאשר עשיית צוואה (צוואה נוטריונית). צוואה זו נחשבת כצוואה שנחתמה בפני רשות, כשם שמוסמך לכך שופט.

 

מהו אפוסטיל ?

במקרה בו צריך אדם להציג בחו"ל מסמך רשמי, תעודה או תרגום עליו לקבל את המסך הרשמי מהגורם שהנפיק אותה, לאמת את החתימה על התעודה במשרד החוץ ואחר כך לאמת את חתימת משרד החוץ בשגרירות המדינה בה הוא נדרש להציג את התעודה.

אמנת האג לביטול הצורך בחקיקה למסמכי חוץ ציבוריים עוזרת לקצר את ההליך ע"י החתמת המסמך הרשמי או האישור הנוטריוני ע"י אפוסטיל וכך תתקבל התעודה באופן רשמי בכל המדינות החתומות על האמנה. האפוסטיל הוא אישור הניתן על ידי רשות מוסמכת של מדינה, וכן תוארו של בעל התפקיד המוסמך לשמש באפוסטיל,  ומאמת את נכונות החתימה על המסמך או את סמכות הנוטריון לאשר מסמכים נוטריוניים. האפוסטיל מאמת את חתימת הנוטריון על גבי המסמך ומאשר כי הנוטריון החתום על המסמך הוא אכן נוטריון על פי דיני המדינה שהנפיקה את האפוסטיל.

חיפושים נפוצים:

נוטריון מומלץ, נוטריון ברמת השרון, רשימת נוטריונים ברמת השרון, עורך דין נוטריון ברמת השרון, נוטריון למשכנתא, נוטריון מקרקעין, נוטריון בהרצליה, נוטריון ברעננה, נוטריון רמת השרון סוקולוב, נוטריון רמת השרון אוסישקין, נוטריון בשרון, 

moznaim1.jpg
bottom of page